Ulubione

InsERT Czerwony Plus dla GT

Numer katalogowy Nr kat OBISTSCPLUS,

Kod producenta Kod CPLUS

 • Podobne
 • Opis
 • Specyfikacja
 • Opinie
 • Raty
 • Inne produkty producenta
netto 590 , 70 netto
726 , 56
netto 354 , 20 netto
435 , 67
netto 469 , 99 netto
578 , 09
netto 471 , 90 netto
580 , 44
netto 268 , 40 netto
330 , 13
netto 902 , 00 netto
1109 , 46
netto 902 , 00 netto
1109 , 46

Czerwony PLUS dla InsERT GT to specjalny pakiet rozszerzeń funkcjonalnych dla systemów z linii InsERT GT.

Jest to trzeci z serii PLUSÓW - pakietów stworzonych z myślą o firmach, którym w codziennej pracy niezbędny jest system o rozbudowanej funkcjonalności.

Przy wykorzystaniu PLUSÓW możliwe jest stworzenie systemu spełniającego wymagania firm średniej wielkości. Systemy z linii InsERT GT zyskują dzięki PLUSOM nową rozbudowaną funkcjonalność bez konieczności zmiany w strukturze programów i bez zastosowania dodatkowych narzędzi lub systemów.

Każdy z klientów może indywidualnie dobierać PLUSY według własnych potrzeb, w zależności od tego, jaka funkcjonalność jest mu niezbędna.

Koszty wdrożenia systemów InsERT GT oraz wybranych PLUSÓW są znacząco niższe od analogicznych rozwiązań o identycznej bądź podobnej funkcjonalności innych producentów.

Warunkiem koniecznym, by uruchomić PLUSA, jest uaktualnienie programów do wersji 1.19. Instalacja PLUSA przebiega w podobny sposób jak uaktualnienie programu, nie powinna więc stanowić problemu nawet dla mniej zaawansowanych użytkowników systemu InsERT GT.

Funkcjonalność czerwonego PLUSA dla InsERT GT:

 • homebanking - wczytywanie i rozliczanie wyciągów bankowych zapisanych w formacie MT-940; transakcje z wyciągu można wczytać do systemu, a następnie wykonywać 3 rodzaje działań: rozliczać rozrachunki na podstawie wczytanych transakcji, kojarzyć istniejące operacje bankowe z transakcjami oraz pomijać transakcje bez ewidencjonowania operacji bankowych;
 • zbiorcze wysyłanie faktur pocztą elektroniczną w Subiekcie GT;
 • zestawienia definiowalne - tworzenie w Gratyfikancie GT dowolnych zestawień kadrowo-płacowych bez znajomości języka SQL; mechanizm umożliwia określenie kryteriów wyboru, zawartości zestawienia, a także takich elementów, jak sumowanie czy grupowanie danych;
 • flagi własne - oznaczanie i komentowanie ewidencjonowanych obiektów według własnych kryteriów; flagi są widoczne na listach, a dodatkowo mechanizm umożliwia filtrowanie obiektów po dowolnej fladze oraz uzyskanie informacji, kto i kiedy dokonał ostatniej modyfikacji flagi;
 • pola własne typu słownik - definiowanie zakresu wartości przez podłączenie słownika; do wyboru są dwie możliwości: podłączenie słowników standardowych (dostępnych w systemie) lub zdefiniowanie własnych;
 • pola własne typu polecenie SQL - określanie i definiowanie dowolnego zbioru danych zaewidencjonowanych w systemie; jest to idealne rozwiązanie dla tych, którym nie wystarczają pola własne typu słownik.

W każdym programie linii InsERT GT znajduje się przycisk, uruchamiający moduł InfoPLUS (obok przycisku pomocy i InfoSfery). Moduł ten zawiera informacje o wszystkich zmianach i nowościach w kolejnych odsłonach PLUSA dla InsERT GT. Z InfoPLUSA można także aktywować wersję próbną oraz zarejestrować produkt przez Internet.

Próbne uruchomienie czerwonego PLUSA dla InsERT GT możliwe jest wyłącznie na podmiocie próbnym. Każda z funkcjonalności, która dostępna jest wyłącznie w czerwonym PLUSIE, została odpowiednio oznaczona w dymku.

Informacje techniczne

Informacje dodatkowe
Red PLUS InsERT GT is a special package of functional enhancements for systems with line InsERT GT.

This is the third in a series of pluses - packages created for companies, which the daily work system is required for extended functionality.

Using the advantages it is possible to create a system that meets the requirements of medium-sized companies. Systems line InsERT GT benefit from an extensive PLUSOM new functionality without the need for changes in the programs, and without the use of additional tools or systems.

Each client can ADVANTAGES selected individually according to their own needs, depending on what function it is necessary.

The costs of implementing systems InsERT GT and selected advantages are significantly lower than similar solutions with the same or similar functionality from other manufacturers.

A prerequisite to run PLUS, upgrade software to version 1.19. Installation PLUS runs in a similar way as the updating of the program, so it should not be a problem even for less advanced users of the system InsERT GT.

Functionality red PLUS for InsERT GT:

    Homebanking - loading and settlement of bank statements recorded in the MT-940; transactions with the extract can be loaded into the system and then perform three types of actions: to account balances on the basis of memorized transactions, associate existing banking transactions and omit transactions without recording bank transactions;
    Bulk sending invoices by e-mail clerks GT;
    Matches definable - creating a Gratyfikancie GT any statements payroll without knowledge of SQL; mechanism to specify the selection criteria, the content of the statement, as well as items such as aggregation or grouping of data;
    Flags own - determination and commenting on registered objects according to their own criteria; flags are displayed in lists, plus mechanism allows filtering objects at any flag and to obtain information, when and who made the last modification flag;
    custom fields type of dictionary - define the value range by connecting a dictionary; to choose between two options: to connect standard dictionaries (available in the system) or define your own;
    custom fields type of SQL command - identifying and defining any data set zaewidencjonowanych in the system; it is the ideal solution for those who do not own sufficient field type dictionary.

In each program line InsERT GT is a button actuation module Infoplus (next to the help and datascape). This module contains information about all the changes and updates in subsequent scenes PLUS for InsERT GT. With Infoplus can also activate the trial version and register your product over the Internet.

Test run red PLUS for InsERT GT is only possible on a test subject. Each of the functionality that is only available in red positive territory, was appropriately marked in a balloon.
Rodzaj Biurowe , Biznesowe
Czas trwania Licencja wieczysta
Nośnik CD

Licencja

Licencja Dla małych firm , Komercyjna
Szczegóły licencji - Czerwony PLUS dla InsERT GT jest licencjonowany na podmiot - to znaczy udostępnia swoją funkcjonalność na wszystkich posiadanych i zarejestrowanych programach z linii InsERT GT (muszą być one w wersji co najmniej 1.19)
- W przypadku biur rachunkowych - na wszystkich podmiotach obsługiwanych przez biuro na jednym numerze licencyjnym
Liczba stanowisk / jednostek Brak ograniczeń
Wersja Upgrade
Wersja językowa Polska

Pozostałe

Gwarancja -2
abid 158462

Wybierz bank:

Inne produkty producenta

Powiadom mnie, gdy ten produkt będzie dostępny online

Podaj nam swój e-mail, a powiadomimy Cię,
gdy ten produkt będzie znów dostępny.

InsERT Czerwon...
<< Wracam do zakupów
Zadaj pytanie

Zapytaj o produkt: InsERT Czerwony Plus dla GT