Ulubione

Regulamin obowiązujący od 25-15-2014 do 09-09-2015

Regulamin obowiązujący od 25.12.2014 r. do 09.09.2015 r.


POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy www.alsen.pl, zwany dalej Sklepem, prowadzony jest przez spółkę Alsen Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Katowickiej 146, 41-500 Chorzów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000321159, o numerze NIP 6342702369, o numerze REGON 241087230, o kapitale zakładowym w wysokości 1 000 000 PLN, wpłaconym w pełnej wysokości, zwaną dalej Sprzedawcą.


2. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą pod wskazanym w ust. 1 adresem Sprzedawcy, pod adresem mailowym: sklep@alsen.pl, jak również pod dostępnym w dni robocze (od poniedziałku do piątku) od godz. 9.00 do godz. 17.00 numerem Infolinii: 801 011 354, z telefonu komórkowego: (32) 770 52 99 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Kupujący).


3. W Sklepie Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. W Sklepie możliwa jest również rezerwacja towarów, które Kupujący następnie zakupi i odbierze bezpośrednio w wybranym przez siebie sklepie stacjonarnym sieci ALSEN (spośród wskazanych na stronie internetowej Sklepu). W sytuacji, o której mowa w zd. 2, do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą odbioru towaru w sklepie stacjonarnym sieci ALSEN. Sprzedawcą jest w takim wypadku podmiot prowadzący sklep stacjonarny sieci ALSEN. Taka umowa sprzedaży nie jest umową zawartą na odległość, w rozumieniu przepisów ustawy o prawach konsumenta. Do czasu zawarcia ww. umowy na Kupującym nie spoczywają żadne zobowiązania – może on w dowolnej chwili zrezygnować z rezerwacji. Rezerwacja towarów, o której mowa powyżej, nie jest możliwa, jeżeli chociażby jeden z zamawianych towarów należy do kategorii „Dla dzieci”. Sprzedawca informuje, że w przypadku płatności kartą w sklepie stacjonarnym sieci ALSEN, do ceny sprzedaży może zostać doliczona prowizja za taką formę płatności.

4. Informacje zawarte na stronie www.alsen.pl nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.


KORZYSTANIE ZE SKLEPU


5. Kupujący może korzystać ze Sklepu dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, na którym gromadzone są dane oraz informacje o Kupującym, dotyczące jego działań w Sklepie (dalej: Konto), zgodnie z postanowieniami ust. 18 Regulaminu albo nie tworzyć Konta i składać zamówienia, o których mowa w ust. 6 oraz rezerwacje, o których mowa w ust. 8, a także korzystać z innych funkcjonalności Sklepu, wskazanych w ust. 21, dostępnych również dla niezarejestrowanych Kupujących, podając każdorazowo dane niezbędne do ich realizacji.


6. W celu dokonania zakupu w Sklepie Kupujący, na podstawie zamieszczonych w Sklepie informacji o towarach, dokonuje wyboru towaru, którego zakupem jest zainteresowany oraz składa zamówienie na ten towar, ze wskazaniem miejsca dostawy i sposobu płatności. Kupujący może złożyć zamówienie:

a) bezpośrednio w Sklepie – po zalogowaniu się na Koncie lub bez konieczności rejestracji Konta – poprzez zdalne wypełnienie stosownego formularza elektronicznego, podejmując kolejne czynności techniczne, w oparciu o wyświetlane Kupującemu komunikaty lub informacje. Skuteczne złożenie zamówienia przez Kupującego w tym trybie wymaga dokonania przez niego akceptacji niniejszego Regulaminu, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru w wypełnianym formularzu elektronicznym. Kupujący, z chwilą złożenia zamówienia kończącego procedurę, o której mowa w zd.1, składa Sprzedawcy ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego, przez co wyraża wolę zawarcia umowy sprzedaży wskazanego przez siebie towaru na warunkach opisanych w zamówieniu. Takie zamówienie jest wiążące dla Kupującego i nie może być odwołane bez zgody Sprzedawcy po wyświetleniu komunikatu potwierdzającego otrzymanie zamówienia przez Sprzedawcę. Nie uchybia to prawu Kupującego będącego konsumentem do odstąpienia od umowy sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

b) telefonicznie – na numer Infolinii podany w ust. 2. Kupujący, z chwilą złożenia zamówienia telefonicznego, składa Sprzedawcy ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego, przez co wyraża wolę zawarcia umowy sprzedaży wskazanego przez siebie towaru na warunkach opisanych w zamówieniu. Takie zamówienie jest wiążące dla Kupującego i nie może być odwołane bez zgody Sprzedawcy. Nie uchybia to prawu Kupującego będącego konsumentem do odstąpienia od umowy sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


7. W odpowiedzi na zamówienie Kupującego złożone bezpośrednio w Sklepie, zgodnie z procedurą określoną w ust. 6 lit. a, jednocześnie z wyświetleniem komunikatu potwierdzającego otrzymanie zamówienia przez Sprzedawcę, do Kupującego wysyłana jest automatyczna wiadomość e-mail z takim potwierdzeniem. Wiadomość zawierająca potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę jest wysyłana również do Kupującego, który złożył zamówienie telefoniczne, zgodnie z postanowieniami ust. 6 lit. b. Wraz z potwierdzeniem otrzymania przez Sprzedawcę zamówienia telefonicznego Kupujący otrzymuje treść wiążącego go Regulaminu, wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz inne informacje wymagane przepisami prawa. Potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę nie jest jednoznaczne z akceptacją takiego zamówienia. Sprzedawca zawiadamia Kupującego o akceptacji jego zamówienia przesyłając Kupującemu wiadomość e-mail z informacją o przekazaniu zamówienia do wysyłki. Wraz z tą wiadomością Kupujący otrzymuje treść wiążącego go Regulaminu, wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz inne informacje wymagane przepisami prawa. Z chwilą przesłania takiej informacji do Kupującego między stronami dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży opisanego w zamówieniu towaru. Jeżeli zamówienie nie może zostać zrealizowane przez Sprzedawcę, Sprzedawca zawiadamia o tym Kupującego przesyłając mu wiadomość e-mail z informacją o odmowie realizacji zamówienia oraz przyczynie tej odmowy. Zawiadomienie o akceptacji lub odmowie realizacji zamówienia przesyłane jest do Kupującego nie później niż w ciągu 2 dni roboczych (od poniedziałku, do piątku) od dnia jego otrzymania przez Sprzedawcę, a w przypadku towarów należących do kategorii „Dla dzieci” – nie później niż w terminie 4 dni roboczych.


8. W celu dokonania w Sklepie rezerwacji towarów, Kupujący, na podstawie zamieszczonych w Sklepie informacji o towarach, dokonuje wyboru towaru, którego zakupem w sklepie stacjonarnym sieci ALSEN jest zainteresowany oraz składa rezerwację na ten towar, ze wskazaniem sklepu stacjonarnego sieci ALSEN, gdzie ma być zawarta umowa sprzedaży tego towaru. Kupujący może dokonać rezerwacji:

a) bezpośrednio w Sklepie – po zalogowaniu się na Koncie lub bez konieczności rejestracji Konta – poprzez zdalne wypełnienie stosownego formularza elektronicznego, podejmując kolejne czynności techniczne, w oparciu o wyświetlane Kupującemu komunikaty lub informacje. Skuteczne dokonanie przez Kupującego rezerwacji towaru w Sklepie wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru w wypełnianym formularzu elektronicznym.

b) telefonicznie – na numer Infolinii podany w ust. 2.


9. Po dokonaniu przez Kupującego rezerwacji, zgodnie z postanowieniami ust. 8 lit. a powyżej, Sprzedawca potwierdza otrzymanie tej rezerwacji w formie komunikatu wyświetlanego Kupującemu w Sklepie oraz przesyłanej jednocześnie automatycznej wiadomości e-mail, zawierającej potwierdzenie otrzymania tej rezerwacji przez Sprzedawcę. W przypadku rezerwacji, o której mowa w ust. 8 lit. b Sprzedawca potwierdza otrzymanie tej rezerwacji przesyłając Kupującemu wiadomość e-mail z takim potwierdzeniem. Wraz z potwierdzeniem otrzymania rezerwacji telefonicznej przez Sprzedawcę Kupujący otrzymuje treść wiążącego go Regulaminu oraz inne informacje wymagane przepisami prawa. Potwierdzenie otrzymania rezerwacji przez Sprzedawcę nie jest jednoznaczne z akceptacją takiej rezerwacji. Sprzedawca zawiadamia Kupującego o akceptacji rezerwacji przesyłając Kupującemu wiadomość e-mail z informacją o dostarczeniu rezerwowanego towaru do wskazanego przez Kupującego sklepu stacjonarnego sieci ALSEN. Jeżeli rezerwacja nie może zostać dokonana przez Sprzedawcę, Sprzedawca zawiadamia o tym Kupującego przesyłając mu wiadomość e-mail z informacją o odmowie dokonania rezerwacji oraz przyczynie tej odmowy. Zawiadomienie o dokonaniu lub odmowie dokonania rezerwacji przesyłane jest do Kupującego nie później niż w ciągu 2 dni roboczych (od poniedziałku, do piątku) od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę, a w przypadku towarów należących do kategorii „Dla dzieci” – nie później niż w terminie 4 dni roboczych.


10. Każde zamówienie złożone przez Kupującego, zgodnie z ust. 6, oraz każda rezerwacja dokonana przez Kupującego, zgodnie z ust. 8, są rozpatrywane przez Sprzedawcę pod kątem możliwości ich realizacji, z uwagi na dostępność towarów. W przypadku, gdy zamówienie lub rezerwacja nie mogą zostać zrealizowane przez Sprzedawcę, z powodu niedostępności danego towaru, Kupujący jest niezwłocznie informowany przez Sprzedawcę o odmowie realizacji zamówienia albo rezerwacji, stosownie do postanowień ust. 7 i 9 powyżej. Jeżeli zamówienie lub rezerwacja będą mogły zostać zrealizowane przez Sprzedawcę, jednakże w terminie dłuższym niż wskazany w ust. 17, Sprzedawca informuje Kupującego, w terminach określonych w ust. 7 i 9 powyżej, o konieczności dłuższego oczekiwania na realizację rezerwacji lub zamówienia, z prośbą o potwierdzenie woli dalszej ich realizacji. W przypadku odmowy Kupującego zmiany terminu realizacji zamówienia lub rezerwacji, Sprzedawca odmawia realizacji danego zamówienia lub rezerwacji, zgodnie z postanowieniami zd. 2 powyżej.

11. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień lub rezerwacji na takie towary następuje według kolejności wpływania zamówień lub rezerwacji, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.


12. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, zgodnie z postanowieniami ust. 7, lub dokonania rezerwacji, zgodnie z postanowieniami ust. 9, jeżeli ilość zamawianych lub rezerwowanych sztuk tego samego artykułu jest wyższa niż 10szt.


13. Do każdego zakupu dokonanego w Sklepie wystawiana jest faktura. Faktura wystawiana jest w dniu udzielenia Kupującemu przez Sprzedawcę informacji o przekazaniu zamówienia do wysyłki, zgodnie z ust. 7. Faktura może mieć postać faktury elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, chyba że Kupujący wyraźnie wskaże, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru w wypełnianym formularzu elektronicznym albo w procedurze telefonicznego zamawiania towaru, że faktura powinna zostać wystawiona w formie tradycyjnej. W przypadku rezerwacji towarów w Sklepie, w celu dokonania ich zakupu we wskazanym przez Kupującego sklepie stacjonarnym sieci ALSEN, faktura wystawiana jest przez sprzedającego prowadzącego ten sklep stacjonarny sieci ALSEN.

14. Wszystkie ceny podawane są w Sklepie w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Informacja o cenie podawana w Sklepie przy towarze jest wiążąca dla Stron od chwili otrzymania przez Kupującego informacji od Sprzedawcy o przekazaniu zamówienia do wysyłki, zgodnie z postanowieniami ust. 7 powyżej. W przypadku podania na stronie Sklepu błędnej ceny Kupujący jest o tym informowany przez otrzymaniem ww. informacji.

15. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny za towar zamówiony w Sklepie, zgodnie z postanowieniami ust. 6, wraz z kosztami dostawy, nie później niż w terminie 2 dni od dnia złożenia zamówienia. Przy czym Kupujący, składając zamówienie, może wybrać następujące formy płatności (przy czym formy płatności dostępne w odniesieniu do danego towaru lub danego zamówienia, wskazywane są wyraźnie podczas procedury składania zamówienia przez Kupującego, o której mowa w ust. 6):

a) płatność przy odbiorze towarów od kuriera (pobranie) - zapłata następuje gotówką kurierowi przy odbiorze zakupionych towarów ;

b) płatność z góry za pomocą przelewu bankowego – po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail od Sprzedawcy z informacją o numerze rachunku bankowego, na którą powinien przelać należną Sprzedawcy kwotę; zamówienie jest w takim przypadku przekazywane do realizacji po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy;

c) płatność z góry za pomocą systemu PayU – płatność w tej formie może mieć postać:

- płatności kartą kredytową – każda transakcja płatności jest w takim przypadku autoryzowana przez operatora płatności internetowych PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: PayU); przekazanie zamówienia do realizacji następuje po potwierdzeniu dokonania płatności;

- płatności e-przelewem – płatność jest obsługiwana przez PayU; zamówienie jest przekazywane do realizacji po potwierdzeniu dokonania płatności;

d) płatność za pomocą systemu PayPal – płatność w tej formie działa na zasadzie cyfrowego portfela – Kupujący może dokonać płatności przy użyciu karty kredytowej bądź salda konta PayPal, które można zasilać przelewami z rachunku bankowego lub innego konta PayPal; przekazanie zamówienia do realizacji następuje w takim przypadku po potwierdzeniu dokonania płatności;

16. W przypadku zakupu towarów w sklepie stacjonarnym sieci ALSEN wskazanym przez Kupującego w procedurze rezerwacji, o której mowa w ust. 8, zapłata następuje bezpośrednio w tym sklepie stacjonarnym sieci ALSEN, na rzecz podmiotu prowadzącego ten sklep, będącego sprzedawcą zarezerwowanego towaru.

17. Termin dostarczenia do Kupującego zakupionego przez niego towaru, liczony od dnia dojścia do skutku między Stronami umowy sprzedaży, zgodnie z postanowieniami ust. 7, wynosi 2 dni robocze (od poniedziałku do piątku), za wyjątkiem towarów należących do kategorii „Dla dzieci”, których termin dostawy wynosi 4 dni robocze. Wszystkie przesyłki są dostarczane na koszt Kupującego, poprzez firmy kurierskie, na wskazany przez Kupującego adres, na terytorium Polski. Koszty dostawy oraz ewentualne koszty dodatkowe dla każdego towaru wskazywane są wyraźnie podczas procedury składania zamówienia przez Kupującego, o której mowa w ust. 6. W przypadku towarów wielkogabarytowych towary te są dostarczane przez przewoźnika do wskazanego w adresie Kupującego budynku mieszkalnego, bez opcji wniesienia towaru do konkretnego lokalu znajdującego się w tym budynku. W przypadku dokonania przez Kupującego rezerwacji towaru, zgodnie z ust. 8, Kupujący nie ponosi kosztów dostarczenia towaru do wybranego przez Kupującego sklepu stacjonarnego sieci ALSEN.

ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


18. Rejestracja Kupującego, a tym samym utworzenie Konta Kupującego, następuje poprzez zaakceptowanie przez Kupującego odpowiedniego elektronicznego formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie Sklepu, po wypełnieniu wymaganych rubryk tegoż formularza. Utworzenie Konta Kupującego wymaga dokonania przez niego akceptacji niniejszego Regulaminu, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru w wypełnianym formularzu elektronicznym. W procesie rejestracji Konta Kupujący samodzielnie ustala i wprowadza hasło dostępu do Konta.


19. Z chwilą zaakceptowania przez Kupującego elektronicznego formularza rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 18, między Stronami zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi polegającej na nieodpłatnym prowadzeniu przez Sprzedawcę Konta Kupującego oraz udostępnieniu Kupującemu możliwości korzystania z dostępnych w Koncie funkcjonalności, polegających w szczególności na: zarządzaniu danymi osobowymi Kupującego, składaniu zamówień i rezerwacji, wglądzie w status złożonych zamówień oraz rezerwacji, wglądzie w historię zakupów Kupującego w Sklepie, składaniu reklamacji dotyczących zakupionych towarów, poprzez wypełnienie formularza elektronicznego. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze Stron może rozwiązać taką umowę z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy powoduje utratę przez Kupującego dostępu do Konta oraz jest jednoznaczne z odmową realizacji przez Sprzedającego wszystkich zamówień, co do których nie doszło jeszcze między Stronami do zawarcia umowy sprzedaży, a także wszystkich rezerwacji, w zakresie których Kupujący nie otrzymał jeszcze od Sprzedającego informacji o ich akceptacji.


20. Z jednego Konta może korzystać wyłącznie jeden Kupujący. Kupujący nie może udostępniać danych dostępowych do Konta innym osobom. Kupujący zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia danych służących do korzystania z Konta, w szczególności hasła dostępu do Konta.


21.Każdy Kupujący, bez konieczności tworzenia Konta Kupującego, może korzystać z następujących usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną:

a) usługi pozwalającej Kupującemu na przeglądanie, na stronie Sklepu, katalogu towarów dostępnych w Sklepie oraz uzyskiwanie informacji o tych towarach;

b) usługi umożliwiającej Kupującemu składanie zamówień na towary dostępne w Sklepie, w sposób określony w ust. 6, w celu ich nabycia w drodze umowy zawartej na odległość;

c) usługi umożliwiającej Kupującemu dokonywanie rezerwacji towarów prezentowanych w Sklepie, w sposób określony w ust. 8, w celu ich zakupu w wybranym sklepie sieci ALSEN;

d) innych usług dostępnych na stronie Sklepu dla niezarejestrowanych Kupujących, w szczególności polegających na możliwości składania przez Kupującego reklamacji drogą elektroniczną.


22. Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, o których mowa w ust. 21, mają charakter nieodpłatny, chyba że w przypadku danej funkcjonalności Sprzedawca, przed skorzystaniem z niej przez Kupującego, wyraźnie poinformował Kupującego, zgodnie z przepisami prawa, o konieczności poniesienia opłaty i wysokości tej opłaty. Ww. umowy zawierane są każdorazowo z chwilą rozpoczęcia przez Kupującego korzystania z danej funkcjonalności, na czas tego korzystania..


23. Prawidłowe korzystanie z usług, o których mowa w ust. 19 i 21, możliwe jest wyłącznie przy pomocy komputera klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny (np. Linux, Mac OS, Windows lub podobny) oraz przeglądarkę internetową (np. Firefox, Opera, Safari lub podobną).


24. Kupujący zobowiązany jest do:

a) korzystania z usług, o których mowa w ust. 19 i 21 w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,

b) przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu,

c) niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,

d) korzystania z usług, o których mowa w ust. 19 i 21 oraz z narzędzi dostępnych w Sklepie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,

e) nie stosowania technik i urządzeń zakłócających pracę infrastruktury informatycznej;


25. Sprzedawca może przeprowadzać prace konserwacyjne Sklepu. W czasie prac konserwacyjnych dostępność niektórych lub wszystkich usług i funkcjonalności Sklepu może być ograniczona częściowo lub całkowicie. Sprzedawca zobowiązuje się do powiadamiania o planowanych pracach konserwacyjnych z odpowiednim wyprzedzeniem.


26. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji w Sklepie, w szczególności w trakcie składania zamówień, zgodnie z ust. 6 oraz dokonywania rezerwacji, zgodnie z ust. 8, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa Sklepu.


ODSTĄPIENIE OD UMOWY


27. Uwzględniając brzmienie art. 27 i nast. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) (Ustawa o prawach konsumenta), Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni, odpowiednio:

- w przypadku umowy sprzedaży towarów – od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie towaru,

- w przypadku umowy sprzedaży towarów, obejmującej wiele towarów, które dostarczane są osobno – od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniego z towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniego z towarów,

- w przypadku umowy o świadczenie usług – od dnia zawarcia umowy.


28. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną, na adresy wskazane w ust. 2).

Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.


29. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


30. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy od Kupującego lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jej odesłania przez Kupującego, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


31. Kupujący, w przypadku odstąpienia od umowy zobowiązany jest odesłać lub przekazać Sprzedającemu rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Po zgłoszeniu zwrotu Kupujący otrzymuje drogą elektroniczną numer RMA, którego wpisanie przez Kupującego na liście przewozowym przyspieszy i usprawni procedurę zwrotu.


32. Kupujący będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy. Dotyczy to również przypadku, gdy rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą (w szczególności towary wielkogabarytowe). W takiej sytuacji koszty te mogą się okazać wysokie. Jednak, według szacunków Sprzedawcy, nie powinny one przekroczyć kwoty ok. 1000 zł


33. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


34. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.


35. Prawo odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, na podstawie art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, nie przysługuje Kupującemu będącemu konsumentem w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARÓW


36. Sprzedawca nie jest gwarantem towarów prezentowanych w Sklepie. Towary te mogą posiadać gwarancję producenta lub importera, obowiązującą na terenie Polski. Informacja o istnieniu gwarancji na dany towar, treść tej gwarancji, w tym termin jej obowiązywania, a także szczegółowe warunki jej realizacji, umieszczone są przy opisie tego towaru w Sklepie. Jeżeli towar objęty jest gwarancją, roszczenia z tego tytułu należy zgłaszać do serwisu gwaranta, wskazanego w załączonej do towaru karcie gwarancyjnej lub na stronie internetowej gwaranta. W przypadku braku wskazania w karcie gwarancyjnej serwisu, do którego należy dostarczyć wadliwy towar, towar może być dostarczony na adres Sprzedawcy podany w ust. 1. Do przesyłki należy dołączyć kopię dokumentu gwarancji wraz z dowodem zakupu oraz opisu usterki. W razie nie dostarczenia wymienionych dokumentów Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia takiego towaru w ramach pomocy przy zgłaszaniu reklamacji do gwaranta.

37. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Kupującemu rzeczy bez wad. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, zgodnie z postanowieniami art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. W przypadku umowy zawartej, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, przez Kupującego niebędącego konsumentem wyłączona zostaje odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy.

38. W przypadku dochodzenia przez Kupującego roszczeń z tytułu rękojmi za wady rzeczy, zobowiązany jest on dostarczyć wadliwe rzeczy na koszt Sprzedawcy, na adres Sprzedawcy lub inny adres podany przez Sprzedawcę po zgłoszeniu przez Kupującego reklamacji z tego tytułu. Jeżeli natomiast, ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.


39. W odniesieniu do towarów należących do kategorii „Komputery” Kupujący ma możliwość korzystania, w wybranym przez siebie sklepie stacjonarnym sieci ALSEN (spośród wskazanych na stronie internetowej Sklepu), z odpłatnego serwisu pogwarancyjnego, obejmującego kompleksową naprawę sprzętu tej kategorii po okresie gwarancji, na warunkach określonych przez ten sklep. Zamówienia na takie usługi Kupujący powinien składać bezpośrednio w wybranym przez siebie sklepie stacjonarnym sieci ALSEN, z którym zostanie zawarta umowa o świadczenie tych usług.


ZGŁASZANIE I ROZPATRYWANIE REKLAMACJI


40. Każdy Kupujący jest uprawniony do złożenia Sprzedawcy reklamacji, w szczególności reklamacji z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, dotyczących nieprawidłowości w działaniu Sklepu czy też sposobu lub jakości świadczenia przez Sprzedawcę usług, o których mowa w ust. 19 i 21.

41. Kupujący może złożyć reklamację w formie elektronicznej – za pośrednictwem formularza zgłoszenia reklamacji dostępnego na stronie Sklepu lub na Koncie Kupującego, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres, o którym mowa w ust. 2 bądź pocztą, na adres Sprzedawcy podany w ust.1.


42. Sprzedawca rozpatruje reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty jej złożenia przez Kupującego, powiadamiając Kupującego o sposobie załatwienia reklamacji.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE


43. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.


44. W procesie rejestracji Konta, zgodnie z postanowieniami ust. 18, a także podczas składania zamówienia, zgodnie z ust. 6 oraz podczas dokonywania rezerwacji, zgodnie z ust. 8, a także składania reklamacji za pośrednictwem formularza dostępnego w Sklepie, Kupujący podaje dane osobowe niezbędne Sprzedawcy do świadczenia usług, o których mowa w ust. 19 i 21, a także do wykonania zawartej przez strony umowy sprzedaży lub realizacji dokonanej rezerwacji, a w szczególności imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres mailowy, numer telefonu kontaktowego. Powierzone Sprzedawcy dane osobowe Kupującego będą przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celach wskazanych w zdaniu poprzedzającym. W przypadku wyrażenia na to zgody przez Kupującego dane te mogą być również przetwarzane w celach marketingowych – wysyłania do Kupującego przez Sprzedawcę informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane przez Sprzedającego w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Kupujący ma prawo dostępu do treści podanych przez niego danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania, zgodnie z przepisami ww. ustawy.


45. Sprzedawca może zmienić Regulamin. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu zamieszczenia ich na stronie internetowej Sklepu, chyba że Sprzedawca wskazał późniejszy termin wejścia w życie nowego Regulaminu. Postanowienie zdania poprzedzającego nie ma zastosowania do Klienta posiadającego utworzone Konto, który przed upływem 7 dni od dnia powiadomienia przez Sprzedawcę o zmianie Regulaminu, wypowiedział umowę o świadczenie usługi, o której mowa w ust. 16. W przypadku dokonania przez Kupującego wypowiedzenia, o którym mowa w zd. 2, umowa o świadczenie usługi, o której mowa w ust. 16 ulega rozwiązaniu z upływem ww. terminu. Zmiany Regulaminu nie mają zastosowania do zamówień złożonych, zgodnie z postanowieniami ust. 6, oraz rezerwacji dokonanych zgodnie z postanowieniami ust. 8, przed wejściem w życie zmian. Takie zamówienia i rezerwacje będą realizowane na zasadach dotychczasowych. 19.

46. Aktualny Regulamin jest dostępny pod adresem: http://www.alsen.pl/s,regulamin. Regulamin, w brzmieniu obowiązującym Kupującego, może być również przesłany nieodpłatnie Kupującemu, na każde jego żądanie, w formie pisemnej lub elektronicznej.


47. Wszelkie spory pomiędzy Stronami będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania, pod warunkiem wyrażenia na to zgody przez Sprzedawcę, z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności z mediacji prowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu oraz procedurze rozpatrywania sporu, znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Kupujący będący konsumentem może również skorzystać z pomocy właściwego miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów.


48. Regulamin wchodzi w życie dn. 25.12.2014 r.


Formularz oświadczenia odstąpienia od umowy w formacie PDF
Formularz oświadczenia odstąpienia od umowy w formacie Word

POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Sklep internetowy www.zadowolenie.pl, zwany dalej Sklepem, prowadzony jestprzez spółkę Alsen Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie przy ul.Katowickiej 146, 41-500 Chorzów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KrajowegoRejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach,Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000321159, o numerze NIP 6342702369, o numerze REGON 241087230, o kapitalezakładowym w wysokości 1 000 000 PLN, wpłaconym w pełnej wysokości,  zwanądalej Sprzedawcą.


2. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą pod wskazanym w ust. 1 adresemSprzedawcy, pod adresem mailowym: sklep@zadowolenie.pl,jak również pod dostępnym w dni robocze (od poniedziałku do piątku) od godz.9.00 do godz. 17.00 numerem Infolinii: 32 445 70 27 (opłata jak za zwykłepołączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z któregokorzysta Kupujący).


3. W Sklepie Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieciInternet. 
 
4. Informacje zawarte na stronie www.zadowolenie.pl nie stanowią oferty,lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.


KORZYSTANIE ZE SKLEPU


 5. Kupujący może korzystać ze Sklepu dokonując rejestracji i tworzącw ten sposób konto, na którym gromadzone są dane oraz informacje o Kupującym,dotyczące jego działań w Sklepie (dalej: Konto), zgodnie z postanowieniami ust.15 Regulaminu albo nie tworzyć Konta i składać zamówienia, o których mowa wust. 6 oraz korzystać z innych funkcjonalności Sklepu, wskazanych w ust. 18,dostępnych również dla niezarejestrowanych Kupujących, podając każdorazowo daneniezbędne do ich realizacji.


6. W celu dokonania zakupu w Sklepie Kupujący, na podstawie zamieszczonych wSklepie informacji o towarach, dokonuje wyboru towaru, którego zakupem jestzainteresowany oraz składa zamówienie na ten towar, ze wskazaniem miejscadostawy i sposobu płatności. Kupujący może złożyć zamówienie:

a)      bezpośrednio w Sklepie – po zalogowaniu sięna Koncie lub bez konieczności rejestracji Konta – poprzez zdalne wypełnieniestosownego formularza elektronicznego, podejmując kolejne czynności techniczne,w oparciu o wyświetlane Kupującemu komunikaty lub informacje. Skutecznezłożenie zamówienia przez Kupującego w tym trybie wymaga dokonania przez niegoakceptacji niniejszego Regulaminu, poprzez zaznaczenie odpowiedniego polawyboru w wypełnianym formularzu elektronicznym. Kupujący, z chwilą złożeniazamówienia kończącego procedurę, o której mowa w zd.1, składa Sprzedawcy ofertęw rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego, przez co wyraża wolę zawarcia umowysprzedaży wskazanego przez siebie towaru, na warunkach opisanych w zamówieniu.Takie zamówienie jest wiążące dla Kupującego i nie może być odwołane bez zgodySprzedawcy po wyświetleniu komunikatu potwierdzającego otrzymanie zamówieniaprzez Sprzedawcę. Nie uchybia to prawu Kupującego będącego konsumentem doodstąpienia od umowy sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

b)      telefonicznie – na numer Infolinii podany wust. 2. Kupujący, z chwilą złożenia zamówienia telefonicznego, składa Sprzedawcyofertę w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego, przez co wyraża wolęzawarcia umowy sprzedaży wskazanego przez siebie towaru na warunkach opisanychw zamówieniu. Takie zamówienie jest wiążące dla Kupującego i nie może byćodwołane bez zgody Sprzedawcy. Nie uchybia to prawu Kupującego będącegokonsumentem  do odstąpienia od umowy sprzedaży, zgodnie z obowiązującymiprzepisami.


7. W odpowiedzi na zamówienie Kupującego złożone bezpośrednio w Sklepie,zgodnie z procedurą określoną w ust. 6 lit. a, jednocześnie z wyświetleniemkomunikatu potwierdzającego otrzymanie zamówienia przez Sprzedawcę, doKupującego wysyłana jest automatyczna wiadomość e-mail z takim potwierdzeniem.Wiadomość zawierająca potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę jestwysyłana również do Kupującego, który złożył zamówienie telefoniczne, zgodnie zpostanowieniami ust. 6 lit. b. Wraz z potwierdzeniem otrzymania przezSprzedawcę zamówienia telefonicznego Kupujący otrzymuje treść wiążącego goRegulaminu, wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz inne informacjewymagane przepisami prawa. Potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Sprzedawcęnie jest jednoznaczne z akceptacją takiego zamówienia. Sprzedawca zawiadamiaKupującego o akceptacji jego zamówienia przesyłając Kupującemu wiadomość e-mailz informacją o przekazaniu zamówienia do wysyłki. Wraz z tą wiadomościąKupujący otrzymuje treść wiążącego go Regulaminu, wzór oświadczenia oodstąpieniu od umowy oraz inne informacje wymagane przepisami prawa. Z chwiląprzesłania takiej informacji do Kupującego między stronami dochodzi do zawarciaumowy sprzedaży opisanego w zamówieniu towaru. Jeżeli zamówienie nie możezostać zrealizowane przez Sprzedawcę, Sprzedawca zawiadamia o tym Kupującegoprzesyłając mu wiadomość e-mail z informacją o odmowie realizacji zamówieniaoraz przyczynie tej odmowy. Zawiadomienie o akceptacji lub odmowie realizacjizamówienia przesyłane jest do Kupującego nie później niż w ciągu 2 dniroboczych (od poniedziałku, do piątku) od dnia jego otrzymania przezSprzedawcę, a w przypadku towarów należących do kategorii „Dla dzieci” – niepóźniej niż w terminie 4 dni roboczych.


8. Każde zamówienie złożone przez Kupującego, zgodnie z ust. 6, , jestrozpatrywane przez Sprzedawcę pod kątem możliwości jego realizacji, z uwagi nadostępność towarów. W przypadku, gdy zamówienie nie może zostać zrealizowaneprzez Sprzedawcę, z powodu niedostępności danego towaru, Kupujący jestniezwłocznie informowany przez Sprzedawcę o odmowie realizacji zamówienia,stosownie do postanowień ust. 7 powyżej. Jeżeli zamówienie będzie mogło zostaćzrealizowane przez Sprzedawcę, jednakże w terminie dłuższym niż wskazany w ust.14, Sprzedawca informuje Kupującego, w terminie określonym w ust. 7 powyżej, okonieczności dłuższego oczekiwania na realizację zamówienia, z prośbą opotwierdzenie woli dalszej jego realizacji. W przypadku odmowy Kupującegozmiany terminu realizacji zamówienia, Sprzedawca odmawia realizacji danegozamówienia, zgodnie z postanowieniami zd. 2 powyżej.  
 
9. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczonaliczba towarów. Realizacja zamówień na takie towary następuje według kolejnościwpływania zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 
10. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, zgodnie zpostanowieniami ust. 7, jeżeli ilość zamawianych sztuk tego samego artykułujest wyższa niż 10szt.


11. Do każdego zakupu dokonanego w Sklepie wystawiana jest faktura.Faktura wystawiana jest w dniu udzielenia Kupującemu przez Sprzedawcęinformacji o przekazaniu zamówienia do wysyłki, zgodnie z ust. 7. Faktura możemieć postać faktury elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarówi usług, chyba że Kupujący wyraźnie wskaże, poprzez zaznaczenie odpowiedniegopola wyboru w wypełnianym formularzu elektronicznym albo w procedurzetelefonicznego zamawiania towaru, że faktura powinna zostać wystawiona w formietradycyjnej. 
  
12. Wszystkie ceny podawane są w Sklepie w złotych polskich i zawierająpodatek VAT. Informacja o cenie podawana w Sklepie przy towarze jest wiążącadla Stron od chwili otrzymania przez Kupującego informacji od Sprzedawcy oprzekazaniu zamówienia do wysyłki, zgodnie z postanowieniami ust. 7 powyżej. W przypadku podania na stronie Sklepu błędnej ceny Kupujący jesto tym informowany przez otrzymaniem ww. informacji.


13. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny za towar zamówiony wSklepie, zgodnie z postanowieniami ust. 6, wraz z kosztami dostawy, nie późniejniż w terminie 2 dni od dnia złożenia zamówienia. Przy czym Kupujący, składajączamówienie, może wybrać następujące formy płatności (przy czym formy płatnościdostępne w odniesieniu do danego towaru lub danego zamówienia, wskazywane sąwyraźnie podczas procedury składania zamówienia przez Kupującego, o której mowaw ust. 6) :

a)    płatność przy odbiorze towarów od kuriera(pobranie) - zapłata następuje gotówką kurierowi przy odbiorze zakupionychtowarów ; 
b)     płatność z góry za pomocą przelewu bankowego – pozłożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail od Sprzedawcy zinformacją o numerze rachunku bankowego, na którą powinien przelać należnąSprzedawcy kwotę; zamówienie jest w takim przypadku przekazywane do realizacjipo zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy;

c)     płatność z góry za pomocą systemu PayU – płatnośćw tej formie może mieć postać:

-        płatności kartą kredytową –każda transakcja płatności jest w takim przypadku autoryzowana przez operatorapłatności internetowych PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: PayU);przekazanie zamówienia do realizacji następuje po potwierdzeniu dokonaniapłatności;

-        płatności e-przelewem – płatnośćjest obsługiwana przez PayU; zamówienie jest przekazywane do realizacji popotwierdzeniu dokonania płatności;

d)     płatność za pomocą systemu PayPal – płatność wtej formie działa na zasadzie cyfrowego portfela – Kupujący może dokonaćpłatności przy użyciu karty kredytowej bądź salda konta PayPal, które możnazasilać przelewami z rachunku bankowego lub innego konta PayPal; przekazaniezamówienia do realizacji następuje w takim przypadku po potwierdzeniu dokonaniapłatności;

e)         płatność z wykorzystaniemkredytu ratalnego – dostępna w odniesieniu do wybranych towarów i wyłączniepodczas składania zamówienia na te towary bezpośrednio w Sklepie, zgodnie zpostanowieniami ust. 6 lit. a; dokonywana przy użyciu środków finansowychdostarczonych przez Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank), napodstawie umowy kredytowej zawartej przez Kupującego z Bankiem; Kupujący, którywybierze tą opcję płatności, zostanie automatycznie przekierowany ze Sklepu doserwisu internetowego Banku, na którym zostanie mu udostępniony elektronicznyformularz wniosku kredytowego oraz informacje wymagane przepisami prawa;Kupujący może skorzystać z tej formy płatności pod warunkiem, że spełniaokreślone przez Bank warunki dla uzyskania i uruchomienia kredytu; zamówieniejest w takim przypadku przekazywane do realizacji po potwierdzeniu dokonaniapłatności przez Bank.


14. Termin dostarczenia do Kupującego zakupionego przez niego towaru,liczony od dnia dojścia do skutku między Stronami umowy sprzedaży, zgodnie zpostanowieniami ust. 7, wynosi 2 dni robocze (od poniedziałku do piątku), zawyjątkiem towarów należących do kategorii „Dla dzieci”, których termin dostawywynosi 4 dni robocze. Zakupione towary dostarczane są na koszt Kupującego,poprzez firmy kurierskie, na wskazany przez Kupującego adres, na terytoriumPolski, a w przypadku niektórych towarów, również do wybranego przez Kupującegopaczkomatu, znajdującego się na terytorium Polski.  Dostępne w odniesieniudo konkretnego towaru opcje dostawy, koszty dostawy oraz ewentualne kosztydodatkowe wskazywane są wyraźnie podczas procedury składania zamówienia przezKupującego, o której mowa w ust. 6. W przypadku towarów wielkogabarytowychtowary te są dostarczane przez przewoźnika do wskazanego w adresie Kupującegobudynku mieszkalnego,  bez opcji wniesienia towaru do konkretnego lokaluznajdującego się w tym budynku. 
  

ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


15. Rejestracja Kupującego, a tym samym utworzenie Konta Kupującego, następujepoprzez zaakceptowanie przez Kupującego odpowiedniego elektronicznegoformularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie Sklepu, po wypełnieniuwymaganych rubryk tegoż formularza. Utworzenie Konta Kupującego wymagadokonania przez niego akceptacji niniejszego Regulaminu, poprzez zaznaczenieodpowiedniego pola wyboru w wypełnianym formularzu elektronicznym. W procesierejestracji Konta Kupujący samodzielnie ustala i wprowadza hasło dostępu doKonta.


16. Z chwilą zaakceptowania przez Kupującego elektronicznego formularzarejestracyjnego, o którym mowa w ust. 15, między Stronami zawarta zostaje umowao świadczenie drogą elektroniczną usługi polegającej na nieodpłatnymprowadzeniu przez Sprzedawcę Konta Kupującego oraz udostępnieniu Kupującemumożliwości korzystania z dostępnych w Koncie funkcjonalności, polegających wszczególności na: zarządzaniu danymi osobowymi Kupującego, składaniu zamówień,wglądzie w status złożonych zamówień, wglądzie w historię zakupów Kupującego wSklepie, składaniu reklamacji dotyczących zakupionych towarów, poprzezwypełnienie formularza elektronicznego. Umowa zostaje zawarta na czasnieokreślony. Każda ze Stron może rozwiązać taką umowę z zachowaniem 14dniowego okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy powoduje utratę przezKupującego dostępu do Konta oraz jest jednoznaczne z odmową realizacji przezSprzedającego wszystkich zamówień, co do których nie doszło jeszcze międzyStronami do zawarcia umowy sprzedaży.


17. Z jednego Konta może korzystać wyłącznie jeden Kupujący. Kupujący nie możeudostępniać danych dostępowych do Konta innym osobom. Kupujący zobowiązany jestdo odpowiedniego zabezpieczenia danych służących do korzystania z Konta, w szczególnościhasła dostępu do Konta.


18. Każdy Kupujący, bez konieczności tworzenia Konta Kupującego, może korzystaćz następujących usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną:

a) usługi pozwalającej Kupującemu na przeglądanie, na stronie Sklepu,katalogu towarów dostępnych w Sklepie oraz uzyskiwanie informacji o tychtowarach;

b) usługi umożliwiającej Kupującemu składanie zamówień na towary dostępne wSklepie, w sposób określony w ust. 6, w celu ich nabycia w drodze umowyzawartej na odległość;

c) usługi polegającej na udostępnieniu Kupującemu oferty kredytu ratalnegoBanku, w sposób określony w ust. 13 lit. e, w celu umożliwienia Kupującemudokonania zapłaty za nabywane w Sklepie towary przy wykorzystaniu tego kredytu;

d) innych usług dostępnych na stronie Sklepu dla niezarejestrowanychKupujących, w szczególności polegających na możliwości składania przezKupującego reklamacji drogą elektroniczną oraz śledzenia przesyłki.


19. Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, o których mowa w ust. 18, mającharakter nieodpłatny. Ww. umowy zawierane są każdorazowo z chwilą rozpoczęciaprzez Kupującego korzystania z danej funkcjonalności, na czas tego korzystania.


20. Prawidłowe korzystanie z usług, o których mowa w ust. 16 i 18, możliwe jestwyłącznie przy pomocy komputera klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego wsystem operacyjny (np. Linux, Mac OS, Windows lub podobny) oraz przeglądarkęinternetową (np. Firefox, Opera, Safari lub podobną).


21. Kupujący zobowiązany jest do:

a) korzystania z usług, o których mowa w ust. 16 i 18 w sposób zgodny zprzepisami obowiązującego prawa oraz przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,

b) przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu,

c) niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,

d) korzystania z usług, o których mowa w ust. 16 i 18 oraz z narzędzidostępnych w Sklepie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,

e) nie stosowania technik i urządzeń zakłócających pracę infrastrukturyinformatycznej;


22. Sprzedawca może przeprowadzać prace konserwacyjne Sklepu. W czasie prackonserwacyjnych dostępność niektórych lub wszystkich usług i funkcjonalnościSklepu może być ograniczona częściowo lub całkowicie. Sprzedawca zobowiązujesię do powiadamiania o planowanych pracach konserwacyjnych z odpowiednimwyprzedzeniem.


23. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji w Sklepie, w szczególności wtrakcie składania zamówień, zgodnie z ust. 6, Sprzedawca podejmuje środkitechniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwaSklepu.


ODSTĄPIENIE OD UMOWY


24.   Uwzględniając brzmienie art. 27 i nast. Ustawy z dnia 30 maja2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) (Ustawa o prawachkonsumenta), Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zawartej zeSprzedawcą, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w terminie 14 dni, bezpodania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa poupływie 14 dni, odpowiednio:

-        w przypadku umowy sprzedażytowarów – od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie towaru lub w którymosoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła wposiadanie towaru,

-        w przypadku umowy sprzedażytowarów, obejmującej wiele towarów, które dostarczane są osobno – od dnia, wktórym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniego z towarów lub w którym osobatrzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanieostatniego z towarów,

-        w przypadku umowy o świadczenieusług – od dnia zawarcia umowy.


25. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformowaćSprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznegooświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną, naadresy wskazane w ust. 2).

Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednaknie jest to obowiązkowe.


26. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłałinformację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowyprzed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


27. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego Sprzedawca zwracaKupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym kosztydostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranegoprzez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposóbdostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadkunie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany odecyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatnościSprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostałyprzez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźniezgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie poniesieżadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotempłatności do czasu otrzymania rzeczy od Kupującego lub do czasu dostarczeniaSprzedawcy dowodu jej odesłania przez Kupującego, w zależności od tego, którezdarzenie nastąpi wcześniej.


28. Kupujący, w przypadku odstąpienia od umowy zobowiązany jest odesłać lubprzekazać Sprzedającemu rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Terminjest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Pozgłoszeniu zwrotu Kupujący otrzymuje drogą elektroniczną numer RMA, któregowpisanie przez Kupującego na liście przewozowym przyspieszy i usprawniprocedurę zwrotu.


29. Kupujący będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy doSprzedawcy. Dotyczy to również przypadku, gdy rzecz ze względu na swójcharakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą (w szczególnościtowary wielkogabarytowe). W takiej sytuacji koszty te mogą się okazać wysokie.Jednak, według szacunków Sprzedawcy, nie powinny one przekroczyć kwoty ok. 1000zł.


30. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy wynikającez korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzeniacharakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


31. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy uważa się ją zaniezawartą. Jeżeli Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanimSprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.


32. Prawo odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu,na podstawie art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, nie przysługuje Kupującemubędącemu konsumentem w odniesieniu do umów:

a)      o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorcawykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowanyprzed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przezprzedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b)      w której cena lub wynagrodzenie zależy odwahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, iktóre mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecznieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służącazaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d)     w której przedmiotem świadczenia jest rzeczulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e)      w której przedmiotem świadczenia jest rzeczdostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania niemożna zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f)       w której przedmiotem świadczenia sąrzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostająnierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g)      w której przedmiotem świadczenia są napojealkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, aktórych dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartośćzależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h)      w której konsument wyraźnie żądał, abyprzedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lubkonserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te,których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż częścizamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia odumowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i)        w której przedmiotemświadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowedostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte podostarczeniu;

j)        o dostarczanie dzienników,periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k)      zawartej w drodze aukcji publicznej;

l)        o świadczenie usług w zakresiezakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmusamochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniamirozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lubokres świadczenia usługi;

m)    o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisanena nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźnązgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i popoinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia odumowy. 


ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARÓW


33. Sprzedawca nie jest gwarantem towarów prezentowanych w Sklepie. Towaryte mogą posiadać gwarancję producenta lub importera, obowiązującą na tereniePolski. Informacja o istnieniu gwarancji na dany towar, treść tej gwarancji, wtym termin jej obowiązywania, a także szczegółowe warunki jej realizacji,umieszczone są przy opisie tego towaru w Sklepie. Jeżeli towar objęty jestgwarancją, roszczenia z tego tytułu należy zgłaszać do serwisu gwaranta,wskazanego w załączonej do towaru karcie gwarancyjnej lub na stronieinternetowej gwaranta. W przypadku braku wskazania w karcie gwarancyjnejserwisu, do którego należy dostarczyć wadliwy towar, towar może być dostarczonyna adres Sprzedawcy podany w ust. 1. Do przesyłki należy dołączyć kopiędokumentu gwarancji wraz z dowodem zakupu oraz opisu usterki. W razie niedostarczenia wymienionych dokumentów Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowyprzyjęcia takiego towaru w ramach pomocy przy zgłaszaniu reklamacji dogwaranta. 
 
34. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Kupującemu rzeczy bez wad.Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne iprawne rzeczy, zgodnie z postanowieniami art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnieńwynikających z gwarancji. W przypadku umowy zawartej, zgodnie z postanowieniamininiejszego Regulaminu, przez Kupującego niebędącego konsumentem wyłączonazostaje odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy. 
 
35. W przypadku dochodzenia przez Kupującego roszczeń z tytułu rękojmi zawady rzeczy, zobowiązany jest on dostarczyć wadliwe rzeczy na koszt Sprzedawcy,na adres Sprzedawcy lub inny adres podany przez Sprzedawcę po zgłoszeniu przezKupującego reklamacji z tego tytułu. Jeżeli natomiast, ze względu na rodzajrzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Kupującego byłobynadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy wmiejscu, w którym rzecz się znajduje.


ZGŁASZANIE I ROZPATRYWANIE REKLAMACJI


36. Każdy Kupujący jest uprawniony do złożenia Sprzedawcy reklamacji, w szczególnościreklamacji z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, dotyczącychnieprawidłowości w działaniu Sklepu czy też sposobu lub jakości świadczeniaprzez Sprzedawcę usług, o których mowa w ust. 16 i 18.


37. Kupujący może złożyć reklamację w formie elektronicznej – za pośrednictwemformularza zgłoszenia reklamacji dostępnego na stronie Sklepu lub na KoncieKupującego, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres, o którymmowa w ust. 2 bądź pocztą, na adres Sprzedawcy podany w ust.1.


38. Sprzedawca rozpatruje reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niżw ciągu 14 dni kalendarzowych od daty jej złożenia przez Kupującego,powiadamiając Kupującego o sposobie załatwienia reklamacji.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE


39. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i wjęzyku polskim.


40. W procesie rejestracji Konta, zgodnie z postanowieniami ust. 15, a takżepodczas składania zamówienia, zgodnie z ust. 6 oraz składania reklamacji zapośrednictwem formularza dostępnego w Sklepie, Kupujący podaje dane osoboweniezbędne Sprzedawcy do świadczenia usług, o których mowa w ust. 16 i 18, atakże do wykonania zawartej przez strony umowy sprzedaży, a w szczególnościimię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym),adres mailowy, numer telefonu kontaktowego. Powierzone Sprzedawcy dane osoboweKupującego będą przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celach wskazanych wzdaniu poprzedzającym. W przypadku wyrażenia na to zgody przez Kupującego dane temogą być również przetwarzane w celach marketingowych – wysyłania do Kupującegoprzez Sprzedawcę informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane osoboweKupującego będą przetwarzane przez Sprzedającego w sposób zgodny z przepisamiustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U.z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Kupujący ma prawo dostępu do treścipodanych przez niego danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania, zgodnie zprzepisami ww. ustawy.


41. Sprzedawca może zmienić Regulamin. Zmiany Regulaminu obowiązują odmomentu zamieszczenia ich na stronie internetowej Sklepu, chyba że Sprzedawcawskazał późniejszy termin wejścia w życie nowego Regulaminu. Postanowieniezdania poprzedzającego nie ma zastosowania do Klienta posiadającego utworzoneKonto, który przed upływem 7 dni od dnia powiadomienia przez Sprzedawcę ozmianie Regulaminu, wypowiedział umowę o świadczenie usługi, o której mowa wust. 16. W przypadku dokonania przez Kupującego wypowiedzenia, o którym mowa wzd. 2, umowa o świadczenie usługi, o której mowa w ust. 16 ulega rozwiązaniu zupływem ww. terminu. Zmiany Regulaminu nie mają zastosowania do zamówieńzłożonych, zgodnie z postanowieniami ust. 6, przed wejściem w życie zmian.Zamówienia te będą realizowane na zasadach dotychczasowych. 
 
42. Aktualny Regulamin jest dostępny pod adresem: http://www.zadowolenie.pl/s,regulamin.Regulamin, w brzmieniu obowiązującym Kupującego, może być również przesłanynieodpłatnie Kupującemu, na każde jego żądanie, w formie pisemnej lubelektronicznej.


43. Wszelkie spory pomiędzy Stronami będą rozstrzygane przez właściwe sądypowszechne. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania, podwarunkiem wyrażenia na to zgody przez Sprzedawcę, z pozasądowych sposobówrozpatrywania  reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności zmediacji prowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej wKatowicach. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu oraz procedurzerozpatrywania sporu, znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganiesporów konsumenckich”. Kupujący będący konsumentem może również skorzystać zpomocy właściwego miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów.


44. Regulamin wchodzi w życie dn. 25.12.2014 r.

 

Formularzoświadczenia odstąpienia od umowy w formacie PDF
Formularzoświadczenia odstąpienia od umowy wformacie Word