Ulubione

POLITYKA PRYWATNOŚCI
fanpage na portalu Facebook oraz profil biznesowy na portalu Instagram

Alsen Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (41-500), ul. Katowicka 146 („Administrator”) jest administratorem danych osobowych użytkowników:

- fanpage’a pod nazwą ALSEN na portalu Facebook („Fanpage”),

- grupy pod nazwą Alsen Gaming, należącej do tego Fanpage’a („Grupa”),

- profilu biznesowego pod nazwą Alsen.pl na portalu Instagram („Profil”).


Dane osobowe użytkownika Administrator uzyskuje od firmy Facebook, z publicznego profilu użytkownika  w portalu Facebook lub Instagram oraz z wpisów na Fanpage’u, w Grupie, lub w Profilu, z chwilą, gdy dany użytkownik podjął jakąś aktywność na Fanpage’u, w Grupie lub na Profilu (subskrybcja, obserwowanie, polubienie, publikacja komentarza, wysłanie wiadomości). Odrębnym administratorem danych osobowych użytkowników, który w głównej mierze kontroluje przetwarzanie danych na portalu Facebook oraz Instagram, jest firma Facebook. Więcej informacji o przetwarzaniu danych użytkownika Fanpage’a, Grupy lub Profilu przez Facebook znajduje się w Polityce danych Facebooka (https://www.facebook.com/privacy/explanation). W odniesieniu do danych przetwarzanych na potrzeby statystyk Fanpage’a Administrator oraz Facebook Ireland Limited wspólnie przetwarzają dane użytkowników, na zasadach określonych w Informacjach o danych w statystykach strony (https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data).


Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz innymi obowiązującymi przepisami.


Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników Fanpage’a, Grupy oraz Profilu, w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu prowadzenia Fanpage’a, Grupy i Profilu, na warunkach oraz zasadach określonych przez firmę Facebook, informowania za ich pomocą o aktywności Administratora, promowaniu różnych wydarzeń, które Administrator organizuje oraz marek, produktów i usług oferowanych przez Administratora, jak również budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z Administratorem. Administrator posiada informacje o:

- polubieniu Fanpage’a, dołączeniu do Grupy, obserwowaniu Profilu;

- aktywności na Fanpage’u, w Grupie lub na Profilu;

- treści komentarzy i postów zamieszczanych przez użytkowników;

- danych osobowych użytkowników, którzy podjęli jakąś aktywność na Fanpage’u, w Grupie lub na Profilu, znajdujących się na ich własnych profilach na portalu Facebook lub Instagram.

Ponadto, Administrator przetwarza informacje dotyczące użytkowników Fanpage’a, Grupy i Profilu kontaktujących się z Administratorem za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook lub Instagram (chat, wiadomości), w szczególności imię i nazwisko lub nazwę użytkownika na portalu Facebook lub Instagram, treść korespondencji (wiadomości, wątków), w celu udzielenia odpowiedzi użytkownikowi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W celach analitycznych, służących w szczególności poprawie jakości usług, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), Administrator przetwarza anonimowe dane statystyczne dotyczące korzystania z Fanpage’a oraz Profilu i w tym celu korzysta z narzędzi statystycznych dostarczanych przez Facebook. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby statystyk Fanpage’a odbywa się na zasadzie współadministrowania z Facebook Ireland Limited, zgodnie z postanowieniami Informacji o danych w statystykach strony https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data).


W przypadku, gdy na Fanpage’u lub Profilu zostanie zorganizowany przez Administratora konkurs, Administrator przetwarza dane użytkowników uczestniczących w konkursie w celu organizacji i prawidłowego przeprowadzenia konkursu, w tym informowania o nim i jego wynikach oraz w celu wydania nagród. Przetwarzanie danych osobowych w takim przypadku odbywa się na podstawie zgody użytkownika wyrażonej poprzez przystąpienie do konkursu i zgłoszenie pracy konkursowej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Jeżeli w wyniku konkursu Administrator nabywa od użytkownika autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej lub uprawnienie do korzystania z pracy konkursowej, dane takiego użytkownika mogą być przetwarzane przez Administratora w celu wykonania uprawnień wynikających z odpowiedniej umowy z użytkownikiem (art. 6 ust. 1 lit. b). Szczegółowe cele i warunki przetwarzania danych osobowych w związku z danym konkursem mogą wynikać z regulaminu takiego konkursu.


Dane osobowe użytkowników Fanpage’a, Grupy i Profilu mogą być przetwarzane przez Administratora również w celu realizacji obowiązków przewidzianych prawem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celu ochrony praw Administratora, w tym w szczególności dochodzenia roszczeń (prawnie uzasadniony interes administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów ich przetwarzania wskazanych w Polityce lub wypełnienia przez Administratora obowiązków nałożonych prawem, a jeżeli okres przedawnienia roszczeń wynikających z tych celów jest dłuższy – maksymalnie do czasu upływu terminu przedawnienia.


W zakresie Fanpage’a, Grupy i Profilu, w związku ze specyfiką portalu Facebook i Instagram, informacje o osobach obserwujących Fanpage lub Profil, o członkach Grupy, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne. Użytkownik może zadecydować o zakresie udostępnianych danych w ustawieniach swojego profilu na Facebooku lub Instagramie.


Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Administratora mogą być: właściciel portalu Facebook i Instagram, podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie prowadzenia Fanpage’a, Grupy lub Profilu, w tym z zakresie prowadzenia działań promocyjnych, dostawcy usług IT, jak również podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, doradcze.


Na zasadach określonych w przepisach regulujących ochronę danych osobowych przysługuje użytkownikowi Fanpage’a, Grupy i Profilu prawo do żądania dostępu do podanych danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


W przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli jest to uzasadnione szczególną sytuacją użytkownika lub jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego.


Ponadto, w zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, użytkownik ma prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych w związku z konkursem jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie.


Ww. uprawnienia (poza prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego) użytkownik może realizować przesyłając stosowne żądanie na adres: rodo@alsen.pl.

powrót