Kategorie

Regulamin Promocji IEM 2015

I Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Promocji "IEM 2015", (dalej „Promocja”) jest ALSEN MARKETING SP. Z O.O z siedzibą w Chorzowie przy ul. Katowickiej 146, 41-500 Chorzów, NIP 6342702369, REGON 241087230, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach , Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000321159, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000 zł wpłaconym w całości (dalej „Sprzedawca”).

2. Promocja prowadzona jest w okresie od dnia 03 marzec 2015 r. do dnia 18 marzec 2015 r. lub do wyczerpania zapasów towarów objętych promocją w magazynach dystrybucyjnych.

3. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

4. W Promocji uczestniczyć mogą wyłącznie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. W Promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, a także członkowie rodzin pracowników Organizatora. Członkami rodziny w rozumieniu niniejszego regulaminu będą: małżonek, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo tych osób.

II Zasady Promocji

1. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest spełnienie wszystkich poniższych warunków w okresie trwania Promocji:

a. Aby uczestniczyć w Promocji należy zgłosić chęć zakupu produktów objętych Promocją poprzez stronę sklepu internetowego www.alsen.pl

b. Wpisać kod promocyjny, dzięki któremu wartość preferowanych do zakupu produktów pomniejszy się o kwotę podaną na stronie http://www.alsen.pl/iem-2015 (dost. 03 marzec 2015) Kod: IEM-Alsen

c. Każdy uczestnik biorący udział w Promocji może zakupić po 1 sztuce każdego z produktów objętych promocją komunikowanych na stronie http://www.alsen.pl/iem-2015 (dost. 03 marzec 2015). W przypadku chęci dokonania zakupu powyżej 1 sztuki wybranego produktu sprzedawca może odmówić sprzedaży.

III Terminarz

1. Termin promocji jest datowany na okres od dnia 03 marzec 2015 r. do dnia 18 marzec 2015 r. lub do wyczerpania zapasów towarów objętych promocją w magazynach dystrybucyjnych

2. Niemożliwy będzie zakup produktów objętych promocją w cenach podanych na stronie http://www.alsen.pl/iem-2015 (dost. 03 marzec 2015) po zakończeniu Promocji.

3. Nad poprawnością działania Promocji będą czuwać osoby powołane przez Sprzedawcę.

IV Postanowienia końcowe

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Promocji jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, iż wyraża on zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

2. Niniejszy Regulamin będzie udostępniany wszystkim zainteresowanym w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: www.alsen.pl

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

4. Wszelkie spory lub roszczenia wynikłe w związku z Promocją rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.

5. Uczestnik Promocji przystępując do Promocji wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora podanych przez niego danych osobowych. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Sprzedawcę i podmioty działające na jego zlecenie wyłącznie w związku z przeprowadzeniem Promocji, w celu komunikacji z Uczestnikami oraz przekazania zakupionych produktów objętych promocją. Przetwarzanie danych obejmować będzie następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie, opracowywanie. Przetwarzanie danych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr. 101 poz. 926 z późń. zm.). Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania.

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a. szkody spowodowane nieprawidłowym lub niezgodnym z prawem uczestnictwem w Promocji;

b. problemy w funkcjonowaniu Promocji, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Sprzedawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu Promocji związanych z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez dostawcę usług pocztowych/kurierskich oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej;

c. działania Uczestników Promocji niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

d. przerwy w działaniu Promocji zaistniałe z przyczyn technicznych (np.: konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależne od Sprzedawca;

e. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Sprzedawcę;

f. szkody wynikłe z niedostarczenia wiadomości lub opóźnień wysyłanych wiadomości z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.

9. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania w każdym czasie zmian w postanowieniach niniejszego Regulaminu, za wyjątkiem zmian istotnych.

10. W przypadku, gdy zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie dojdzie do wydania wszystkich produktów w Promocji, nie wydane produkty pozostają własnością Sprzedawcy.

11. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem Regulaminu Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji jego postanowień. W wypadku wątpliwości co do postanowień Regulaminu Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Sprzedawcy o dokonanie wykładni wątpliwego zapisu.